Miri376

12

Fənlərarası dərsin planlaşdırılması
ДЯРС ПЛАНЫ ВЯСАИТИ
FDP fəaliyyətində müəllimlər aşağıdakı
meyarlara uyğun olan dərs planlaşdırmalıdırlar.
Fəal qavrama
Tədris proqramına uyğun
Texnologiyanın imkanlarından istifadə edilən
Yüksək düşüncə tərzini inkişaf etdirən (analiz, problemin aradan qaldırılması, bacarığın  
ötürülməsi, sintez, qiymətləndirmə)

Bu dərs təqdim ediləcək və resursların bölüşdürülməsi və
əməkdaşlığa təşviq edilməsi məqsədilə digər müəllimlərə paylanacaqdır.
FDP vəsaitini hazırlayan qrup üzvlərinin adları:
Soyadı, adı və atasının adı:      

İş yeri / Tədris ocağının adı:      

İxtisas:      

Fənn sahəsi:      

İştirakçıların e-mail ünvanı:      


Əgər sizin FDP vəsaitinizi “Müəllimlərin Peşəkarlıq Səviyyəsinin Təkmilləşdirilməsi” veb səhifəsində yerləşdirmək üçün seçsələr, sizin adlarınızın dərsin müəllifləri kimi göstərilməsini istəyirsinizmi?     M1 Bəli 0 Xeyr
Təlim haqqında məlumat:
Təlimçinin (təlimçilərin) soyadı, adı və atasının adı:    Məhərrəmova Sevinc S. ,Həşımov Mircamal M. 

Təlimin keçirildiyi yer:    Sabirabad rayon 2 saylı məktəb

Təlimin keçirildiyi tarix:      

Təlimçinin (təlimçilərin) 
e-mail ünvanları:     sevinc1977@rambler.ru,mir376rambler ru


Fənlərarası Dərsin Planlaşdırılması:
Dərsin adı: (mövzu)    
Sinif :    
Fəal dərsin mərhələləri :
0 Motivasiya, problemin qoyuluşu 
0 Tədqiqatın aparılması
0 İnformasiya mübadiləsi
0 İnformasiya müzakirəsi və təşkili 
0 Ümumiləşdirmə və nəticə 
0 Yaradıcı tətbiqetmə
0 Təqdimat
0 Qiymətləndirmə və refleksiya

Dərsdə tətbiq edilən interaktiv iş formaları:
0 Kiçik qruplarla iş
0 Cütlüklərlə iş
0 Böyük qrupla iş
0 Fərdi iş

Dərsdə tətbiq edilən interaktiv üsullar:

0 Klaster 
0 Karusel
0 Ziqzaq
0 Əqli hücum 
0 Söz assosiasiyaları
0 Sosioloji tədqiqat
0 Diskussiya
0 Venn diaqramı
0 Kublaşdırma
0 Rollar üzrə oyun
0 BİBÖ
0 Debat
0 Layihə
0 Mühazirə
0 Digər  
0 Digər  
0 Digər  
0 Digər  

Dərsin məqsədi:
0 Şəxsiyyətyönümlü fəaliyyət;
0 Şagirdlərin real öyrənmə  
mühitinə cəlb olunması;
0İnternetdən səmərəli istifadə;
0Təhsil prosesinin genişləndirilməsi üçün  
texnologiyadan istifadə etmək;
0 Digər:  
0 Digər:  
0 Digər:  

Dərsdən gözlənilən nəticələr:
0 İKT-dən dərsdə səmərəli 
istifadə etmək; 
0 Mövzunun digər fənnlərlə  
əlaqələndirilməsi;    0 Digər:  
0 Digər:  


Dərsi keçmək üçün şagirdlərdən tələb olunan bilik və bacarıqlar:
Bilik:    Bacarıqlar:
0 MS Office proqramları
0 İngilis dili
0 Digər:  
0 Redaktə
0 Xəritədə işləmək 
0 Digər:  

İKT –nin tətbiqi ilə keçilən dərsi tamamlamaq üçün lazımi vaxt:
0 45
0 90
0120
0 Digər:  

Техnologiyalardan istifadə:
Avadanlıq (lazımi təchizatı seçın):
0 Fotoaparat
0 Printer
0 Rəqəmli fotoaparat
0 DVD player 
0 Kompyuter(lər)
0 Lazer disk
0 Videokamera
0 Proyektor
0 Skaner
0 Televizor
0 Videomaqnitofon
0 Videokonferensiya  
keçirmək üçün təchizat
0 Digər:  
0 Digər:  

Proqram təminatı (lazımi proqramları seçin): Qruplar tapşırıqları hansı kompyuter proqramında yerinə yetirəcəklər?
0 MS Office Word 
Office Power Point  
0 MS Office Excel
0 Elektron poçt ünv0 MS anı    0 Windows Movie Maker 
0 MS Office Publisher 
0 MS Office Picture Manager
0 Kompakt-diskdə ensiklopediya
0 İnternet Explorer
0 Arxıvləşdiricilər
0 Paint
0 Digər:  
Dərsin izahı:
0 Şifahi (verbal)
0 Vizual (multi-media təqdimat) 
0 Elektron dərsliklər
0 Əyani vəsait
0 Digər
0 Digər

Qruplara verilən tapşırıqlar: (Qeyd: Qruplara verilən tapşırıqların elektron təqdimatı hazırlanmalıdır)
1 Tapşırıq I
1 Tapşırıq II
1 Tapşırıq III
0 Digər

Hazırladığınız dərs planı vəsaitində hansı fənlərlə sintez olunub:
0 Azərbaycan dili
0 Azərbaycan ədəbiyyatı
0 Azərbaycan tarixi
0 Ümumi tarix
0 İqtisadiyyatın əsasları
0 İnformatika
0 İngilis dili
0 Təsviri incəsənət
0 İnsan və cəmiyyət
0 Təbiətşünaslıq
0 Fizika
0 Astronomiya
0 Riyaziyyat
0 Fiziki tərbiyə
0 Həyat bilgisi 
0 Oxu
0 Rus dili
0 Musiqi
0 Biologiya
0 Coğrafiya
0 Kimya
0 Zoologiya
0 Həndəsə
0 Əmək təlimi
0 Ata yurdu
0 Digər:  
0 Digər:  
0 Digər:  

Məlumat toplamaq üçün əsas istiqamətlər:
Əlavə ləvazimat və istifadə olunan vəsaitlər:    
İnternet resursları:    
Digər: (Təlimdən kənar resurslardan istifadə)    
Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının qiymətlədirilməsi: Növlər; Vasitələr
Elektron qiymətləndirmə: özünüqiymətləndirmə, qrupdaxili, qruplararası, şagirdin müəllimi qiymətləndirməsi, müəllimin şagirdi qiymətləndirməsi
0 Dioqnostik
•    vərəqləri, anketlər
0 Formativ
•    müxtəlif növ test tapşırıqları; ev tapşırıqları; layihələr (fərdi).
0 Summativ
•    Layihələr (qrup), yekun imtahan.
0 Digər
Proqram təminatı:
0 MS Office Word 
0 MS Office Power Point
0 MS Office Excel
0 Paint  
0 MS Office Publisher 
0 MS Office Picture Manager
0 Windows Movie Maker 

Kompyuter texnologiyasından istifadənin mümkün olmadığı şəraitdə ehtiyat planı: